Endring av priser

Endring av priser

Valutaendringer USD og Euro siste uken har klart påvirket oss sterkt i negativ retning da de fleste av våre leverandører operer i disse valutaene. 

I særdeleshet gjelder dette Defibtech hjertestartere fra USA. Her har vi i løpet av helgen måttet justert prisene for å dekke opp valuttaendringer Vi har forsøkt å gjøre dette så skånsomt som mulig og for Defibtech gir dette ett snitt på 6,1% prisøkning i snitt på hjertestartere og ett snitt på 3,8% på forbruksmateriellet. Prisene vil endres fortløpende i butikken

23.03.2020 14.29